บันทึกเทปวิทยุ เดือน มิถุนายน 2561

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 27 มิถุนายน 2561

ประเด็น : ทิศทางการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปด้านสื่อฯ กับ กองทุนพัฒนาสื่อฯ และ กสทช.

สัมภาษณ์ : นายจิรชัย มูลทองโร่ย

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2561

ประเด็น : ความก้าวหน้าคณะปฏิรูปด้านสื่อฯ ของแผนปฏิรูปกรมประชาสัมพันธ์

สัมภาษณ์ : นายจิรชัย มูลทองโร่ย

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน 2561

ประเด็น : นโยบายแห่งชาติทางทะเล กับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสีน้ำเงิน

สัมภาษณ์ : ศาสตราจารย์ ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2561

ประเด็น : ความคืบหน้าบูรณาการแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ กับแผนปฏิรูปด้านอื่นๆ

สัมภาษณ์ : นายจิรชัย มูลทองโร่ย

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 6 มิถุนายน 2561

ประเด็น : ความก้าวหน้าการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

สัมภาษณ์ : นายจิรชัย มูลทองโร่ย