บันทึกเทปวิทยุ เดือน พฤษภาคม 2561

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 15 พฤษภาคม 2561

ประเด็น : การปฏิรูปการกำกำดูแลกิจการอวกาศและการให้บริการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย

สัมภาษณ์ : พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 9 พฤษภาคม 2561

ประเด็น : การปฏิรูประบบเครื่องมือด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สัมภาษณ์ : พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 8 พฤษภาคม 2561

ประเด็น : การปฏิรูปการบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์

สัมภาษณ์ : พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 2 พฤษภาคม 2561

ประเด็น : แนวทางบูรณาการแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ กับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตอนจบ

สัมภาษณ์ : นายประยงค์ ปรียาจิตต์

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 1 พฤษภาคม 2561

ประเด็น : แนวทางบูรณาการแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ กับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตอนที่ 1

สัมภาษณ์ : นายประยงค์ ปรียาจิตต์