บันทึกเทปวิทยุ เดือน เมษายน 2561

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2561

ประเด็น : การกำกับดูแลสื่อ

สัมภาษณ์ : นายสมหมาย ปาริจฉัตต์

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2561

ประเด็น : ระบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

สัมภาษณ์ : นายสมหมาย ปาริจฉัตต์

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 11 เมษายน 2561

ประเด็น : ความคืบหน้าบูรณาการแผนการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชนฯ กับแผนปฏิรูปด้านอื่นๆ

สัมภาษณ์ : นายจิรชัย มูลทองโร่ย

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 10 เมษายน 2561

ประเด็น : สื่อกับการพัฒนาระบบการศึกษาไทย

สัมภาษณ์ : ดร.เสรี วงษ์มณฑา

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 3 เมษายน 2561

ประเด็น : การรู้เท่าทันสื่อ

สัมภาษณ์ : ดร.เสรี วงษ์มณฑา