บันทึกเทปวิทยุ เดือน มีนาคม 2561

ประเด็น : การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทางทะเล ตอนจบ

สัมภาษณ์ : ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์

ประเด็น : การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทางทะเล ตอนที่ 1

สัมภาษณ์ : ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์