บันทึกเทปวิทยุ เดือน มีนาคม 2561

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 28 มีนาคม 2561

ประเด็น : แนวทางการบูรณาการแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ กับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

สัมภาษณ์ : ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 27 มีนาคม 2561

ประเด็น : แนวทางการบูรณาการแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ กับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

สัมภาษณ์ : ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2561

ประเด็น : การส่งเสริมวัฒนธรรมไทยกับการปฏิรูปสื่อสารมวลชนในรูปแบบละครโทรทัศน์

สัมภาษณ์ : นายจิรชัย มูลทองโร่ย

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2561

ประเด็น : แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สัมภาษณ์ : พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 14 มีนาคม 2561

ประเด็น : ความก้าวหน้าการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สัมภาษณ์ : นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 13 มีนาคม 2561

ประเด็น : การสนับสนุนการปฏิรูประบบการศึกษา

สัมภาษณ์ : ดร.พะโยม ชิณวงศ์

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 7 มีนาคม 2561

ประเด็น : การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทางทะเล ตอนจบ

สัมภาษณ์ : ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 6 มีนาคม 2561

ประเด็น : การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทางทะเล ตอนที่ 1

สัมภาษณ์ : ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์