บันทึกเทปวิทยุ เดือน กุมภาพันธ์ 2561

 

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2561

ประเด็น : ความก้าวหน้าการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

สัมภาษณ์ : รศ.ดร.นพนันท์ ตาปนานนท์

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ประเด็น : ความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. การผังเมือง ฉบับใหม่

สัมภาษณ์ : รศ.ดร.นพนันท์ ตาปนานนท์

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ประเด็น : การปฏิรูปกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ : ระหว่างเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา

สัมภาษณ์ : ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ประเด็น : การปฏิรูปการศึกษาในด้านการประเมินการเรียนรู้และการรับรองคุณภาพ

สัมภาษณ์ : รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ