บันทึกเทปวิทยุ เดือน ธันวาคม 2560

     
         รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 27 ธันวาคม 2560
         ประเด็น : ประชาชนกับการมีส่วนร่วมในการตรากฎหมาย ตามมาตรา 77
         สัมภาษณ์ : ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง

          
         รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 26 ธันวาคม 2560
         ประเด็น : การจัดการขยะบริเวรชายฝั่งและเกาะ ตอนจบ
         สัมภาษณ์ : ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
          
         รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 20 ธันวาคม 2560
         ประเด็น : การจัดการขยะบริเวณชายฝั่งและเกาะ
         สัมภาษณ์ ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
          
         รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 19 ธันวาคม 2560
         ประเด็น : การปฏิรูปการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
         สัมภาษณ์ ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์

         
         รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 13 ธันวาคม 2560
         ประเด็น : ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนปฏิรูปนโยบายแห่งชาติทางทะเล
         สัมภาษณ์ ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์


        รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 12 ธันวาคม 2560        
        ประเด็น : การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านที่ดิน ป่าไม้
         สัมภาษณ์ ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์


         รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 6 ธันวาคม 2560
         ประเด็น : การปฏิรูประบบการศึกษาโดยการใช้งานวิจัยเป็นฐาน
         สัมภาษณ์ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล


         รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 5 ธันวาคม 2560
         ประเด็น : ข้อเสนอการปฏิรูประบบงานสอบสวน
         สัมภาษณ์ ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ