บันทึกเทปวิทยุ เดือน กันยายน 2561

รายการ Inside รัฐสภา ออกอากาศเมื่อ 18 กันยายน 2561

ประเด็น : บทบาทภาคประชาสังคมกับ SDGs : กรณีแม่แจ่มโมเดลพลัส

สัมภาษณ์ : นายพลากร วงค์กองแก้ว

รายการ Inside รัฐสภา ออกอากาศเมื่อ 19 กันยายน 2561

ประเด็น : การเสวนาวิชาการ : บูรณาการเป้าหมายพัฒนาอย่างยั่งยืนกับนโยบายสาธารณะและปฏิบัติการทางสังคม

สัมภาษณ์ : ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว

 

บันทึกเทปวิทยุ เดือน มิถุนายน 2561

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 27 มิถุนายน 2561

ประเด็น : ทิศทางการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปด้านสื่อฯ กับ กองทุนพัฒนาสื่อฯ และ กสทช.

สัมภาษณ์ : นายจิรชัย มูลทองโร่ย

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 26 มิถุนายน 2561

ประเด็น : ความก้าวหน้าคณะปฏิรูปด้านสื่อฯ ของแผนปฏิรูปกรมประชาสัมพันธ์

สัมภาษณ์ : นายจิรชัย มูลทองโร่ย

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 13 มิถุนายน 2561

ประเด็น : นโยบายแห่งชาติทางทะเล กับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสีน้ำเงิน

สัมภาษณ์ : ศาสตราจารย์ ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 12 มิถุนายน 2561

ประเด็น : ความคืบหน้าบูรณาการแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ กับแผนปฏิรูปด้านอื่นๆ

สัมภาษณ์ : นายจิรชัย มูลทองโร่ย

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 6 มิถุนายน 2561

ประเด็น : ความก้าวหน้าการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

สัมภาษณ์ : นายจิรชัย มูลทองโร่ย

 

บันทึกเทปวิทยุ เดือน เมษายน 2561

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 18 เมษายน 2561

ประเด็น : การกำกับดูแลสื่อ

สัมภาษณ์ : นายสมหมาย ปาริจฉัตต์

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 17 เมษายน 2561

ประเด็น : ระบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

สัมภาษณ์ : นายสมหมาย ปาริจฉัตต์

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 11 เมษายน 2561

ประเด็น : ความคืบหน้าบูรณาการแผนการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชนฯ กับแผนปฏิรูปด้านอื่นๆ

สัมภาษณ์ : นายจิรชัย มูลทองโร่ย

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 10 เมษายน 2561

ประเด็น : สื่อกับการพัฒนาระบบการศึกษาไทย

สัมภาษณ์ : ดร.เสรี วงษ์มณฑา

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 3 เมษายน 2561

ประเด็น : การรู้เท่าทันสื่อ

สัมภาษณ์ : ดร.เสรี วงษ์มณฑา

บันทึกเทปวิทยุ เดือน พฤษภาคม 2561

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 15 พฤษภาคม 2561

ประเด็น : การปฏิรูปการกำกำดูแลกิจการอวกาศและการให้บริการดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทย

สัมภาษณ์ : พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 9 พฤษภาคม 2561

ประเด็น : การปฏิรูประบบเครื่องมือด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สัมภาษณ์ : พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 8 พฤษภาคม 2561

ประเด็น : การปฏิรูปการบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์

สัมภาษณ์ : พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 2 พฤษภาคม 2561

ประเด็น : แนวทางบูรณาการแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ กับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตอนจบ

สัมภาษณ์ : นายประยงค์ ปรียาจิตต์

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 1 พฤษภาคม 2561

ประเด็น : แนวทางบูรณาการแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ กับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตอนที่ 1

สัมภาษณ์ : นายประยงค์ ปรียาจิตต์

 

บันทึกเทปวิทยุ เดือน มีนาคม 2561

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 28 มีนาคม 2561

ประเด็น : แนวทางการบูรณาการแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ กับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

สัมภาษณ์ : ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 27 มีนาคม 2561

ประเด็น : แนวทางการบูรณาการแผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนฯ กับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

สัมภาษณ์ : ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2561

ประเด็น : การส่งเสริมวัฒนธรรมไทยกับการปฏิรูปสื่อสารมวลชนในรูปแบบละครโทรทัศน์

สัมภาษณ์ : นายจิรชัย มูลทองโร่ย

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2561

ประเด็น : แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สัมภาษณ์ : พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 14 มีนาคม 2561

ประเด็น : ความก้าวหน้าการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สัมภาษณ์ : นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 13 มีนาคม 2561

ประเด็น : การสนับสนุนการปฏิรูประบบการศึกษา

สัมภาษณ์ : ดร.พะโยม ชิณวงศ์

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 7 มีนาคม 2561

ประเด็น : การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทางทะเล ตอนจบ

สัมภาษณ์ : ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์

รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 6 มีนาคม 2561

ประเด็น : การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทางทะเล ตอนที่ 1

สัมภาษณ์ : ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์