ข่าวเที่ยง NBT 18 ธันวาคม 2560 ประเด็น : ประชุมรับฟังความคิดเห็นปฏิรูปสื่อสารมวลชน

ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อมวลชน ตั้งเป้าปฏิรูปสื่อให้เป็นโรงเรียนของประชาชน พร้อมทั้งทำหน้าที่บนพื้นฐานของจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ