มองรัฐสภา 20 ธันวาคม 2560 ประเด็น : การปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย นายจิรชัย มูลทองโร่ย  ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ