ข่าวเที่ยง NBT 18 ธันวาคม 2560 ประเด็น : ประชุมรับฟังความคิดเห็นปฏิรูปสื่อสารมวลชน

ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อมวลชน ตั้งเป้าปฏิรูปสื่อให้เป็นโรงเรียนของประชาชน พร้อมทั้งทำหน้าที่บนพื้นฐานของจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ 

มองรัฐสภา 20 ธันวาคม 2560 ประเด็น : การปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย นายจิรชัย มูลทองโร่ย  ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

มองรัฐสภา 1 สิงหาคม 2560 ประเด็น : การขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง

โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง