1. กลั่นกรอง บูรณาการ และเชื่อมโยงประเด็นปฏิรูปใด้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนุญและยุทธศาสตร์ชาติ
  2. เสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามประเด็นปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้างเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
  3. พิจารณาภาพรวมแผนปฏิบัติการเพื่อการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ รวมถึงมาตรการวิธีการและระยะเวลาในการดำเนินการ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ
  4. รายงานผลการดำเนินงานพร้อมปัญหาอุปสรรคต่อคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ เป็นระยะ
  5. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น
  6. ให้คณะอนุกรรมการฯ ขอความร่วมมือจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน หรือเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเอกสารหรือให้ข้ิมูล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ได้