รายนามคณะอนุกรรมการสานพลังเพื่อปฏิรูปพื้นที่และสังคม

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสานพลังเพื่อปฏิรูปพื้นที่และสังคม

คำสั่งปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการสานพลังเพื่อปฏิรูปพื้นที่และสังคม

 1. นายสธ มากบญ

นายสุธี มากบุญ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

ประธานที่ปรึกษา
     
   นายจาดุร อภิชาตบุตร ที่ปรึกษาและอนุกรรมการ 
     
 3. นายพงศโพยม วาศภต  นายพงศ์โพยม  วาศภูติ  ที่ปรึกษาและอนุกรรมการ 
     
 4. นายสมพร ใชบางยาง  นายสมพร  ใช้บางยาง  ที่ปรึกษาและอนุกรรมการ 
     
 5. นายสมท แชมประสทธ  นายสุมิท  แช่มประสิทธิ์  ที่ปรึกษาและอนุกรรมการ 
     
 6. นายบณฑร เศรษฐศโรตม  นายบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์  ที่ปรึกษาและอนุกรรมการ 
     
 7. นางสลาภรณ บวสาย  นางสีลาภรณ์  บัวสาย  ประธานอนุกรรมการ
     
 8. นายณฐพงศ สรชนะ  นายณัฐพงศ์  ศิริชนะ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
 อนุกรรมการ
     
 9. นพ.พลเดช ปนประทป

 นพ.พลเดช  ปิ่นประทีป

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ

อนุกรรมการ
     
 10.นายสมชาต ภาระสวรรณ

 

นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ

รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) 

 

อนุกรรมการ
     
 nantawan ops450

นางนันทวรรณ ชื่นศิริ
ผู้แทนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 

อนุกรรมการ
     
12.นางสาวดวงพร เฮงบณยพนธ นางสาวดวงพร  เฮงบุณยพันธ์  อนุกรรมการ
     
 13.นางสาวสมสข บญญะบญชา  นางสาวสมสุข  บุญญะบัญชา  อนุกรรมการ
     
 14.นางสาวสพฒนช สอนดำรห  นางสาวสุพัฒนุช  สอนดำริห์  อนุกรรมการ
     
 

 เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารนโยบายสำนัก
นายกรัฐมนตรี

 

 อนุกรรมการ
     
 16.นายกตต สจจาวฒนา  นายกิตติ  สัจจาวัฒนา  อนุกรรมการและเลขานุการ
     
 Hiranya

 นางสาวหิรัญญา  บุญจำรูญ

(รองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ)

 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
     
 tumarong crop  นายธรรมรงค์ ใจสมคม
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเมือง

 อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ