อำนาจหน้าที่ คณะอนุกรรมการสานพลังเพื่อปฏิรูปพื้นที่และสังคม

  1. ประสานหน่วยงานและเครือข่ายองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดกระแสการปฏิรูปพื้นที่และสังคม
  2. สนับสนุนการจัดเวทีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการปฏิรูปพื้นที่
  3. ประสานและสนับสนุนให้เกิดการสร้างรูปธรรมของความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่
  4. ประสานและสนับสนุนการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับสังคมเพื่อนำสู่การปฏิรูปในพื้นที่
  5. รายงานผลการดำเนินงานพร้อมปัญหาอุปสรรคต่อคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ
  6. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานได้คามความจำเป็น
  7. ให้คณะอนุกรรมการฯ ขอความร่วมมือจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน หรือเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเอกสารหลักฐานหรือให้ข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ได้