รายนามคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปและการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

pdf icon 1คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ

 bt   ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์  ประธานอนุกรรมการ
jw   พลโทเจิดวุธ คราประยูร
  
อนุกรรมการ
 py

  นายพะโยม ชิณวงศ์

 อนุกรรมการ
n  นายณรรต ปิ่นน้อย  อนุกรรมการ
bj  ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ  อนุกรรมการ
pd  รองศาสตราจารย์ปัทมาวดี โพชนุกูล  อนุกรรมการ
fd  ศาสตราจารย์เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์  อนุกรรมการ
ps  นายไพสิฐ พาณิชย์กุล  อนุกรรมการ
ip  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์  อนุกรรมการ
nn  รองศาสตราจารย์ นพนันท์ ตาปนานนท์  อนุกรรมการ
 p

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูมิ มูลศิลป์

 อนุกรรมการ
 ty  หม่อมหลวงทยา กิติยากร  อนุกรรมการ
 

  ผู้แทนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

อนุกรรมการ
 

   ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อนุกรรมการ
 

 ผู้แทนเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป

การบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 1

อนุกรรมการ
 

 ผู้แทนเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป

การบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 2

อนุกรรมการ
 

 ผู้แทนเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป

การบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 3

อนุกรรมการ
 

 ผู้แทนเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป

การบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 4

อนุกรรมการ
 

 ผู้แทนเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป

การบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5

อนุกรรมการ
 

 ผู้แทนเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป

การบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 6

อนุกรรมการ

 

 

นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ
(รองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

อนุกรรมการ และเลขานุการ

 

 

 เจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย อนุกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 ที่ได้รับมอบหมาย
อนุกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ