อำนาจหน้าที่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปและการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

  1. กลั่นกรอง บูรณาการ และเชื่อมโยงการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ
  2. เสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตามประเด็นปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้างเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
  3. พิจารณารวมแผนปฏิบัติการเพื่อการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ  รวมมาตรการวิธีการและระยะเวลาในการดำเนินการ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
  4. รายงานผลการดำเนินงานพร้อมปัญหาอุปสรรคต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเป็นระยะ
  5. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น
  6. ให้คณะอนุกรรมการฯ ขอความร่วมมือจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน หรือเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเอกสารหลักฐานหรือให้ข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ได้