รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คลิก