รายงานผลการพิจารณา โครงการ เช่าเหมาห้องประชุมพร้อมอุปกร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ เช่าเหมาห้องประชุมพร้อมอุปกร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ReportPage0002