ราคากลางการเช่าวงจรสื่อสารสำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่อเนื่องสำหรับปีงบประมาณ 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง