สอบราคาจ้างเหมาพนักงานบริการ (แม่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาพนักงานบริการ (แม่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2561

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 7-18 สิงหาคม 2560 วันและเวลาราชการ ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ หรือ โทร.021413154 ในวันเวลาราชการ

maid61p1

maid61p2

maid61p3

เอกสารโครงการจ้างเหมาพนักงานบริการ (แม่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2561

 

สรุปผลการจัดซื้อในรอบเดือนเมษายน 2560 - มิถุนายน 2560

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด จึงขอสรุปการจัดซื้อในรอบเดือนเมษายน 2560 - มิถุนายน 2560 ตามเอกสารแนบ

การจัดซื้อ

การจัดจ้าง