โครงสร้างสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ พ.ศ. 2549

office chart