ตราสัญลักษณ์

 

ความหมายของตราสัญลักษณ์ 

1.   พลังของประชาชนที่เป็นแกนกลางในการพัฒนาประเทศ โดยมีภาพคนอยู่ในรูปหัวใจชูมือแสดงพลัง
บนพื้นสีทองซึ่งแสดงถึงความ เจริญรุ่งเรือง 
2.   กระบวนการพัฒนาประเทศที่เป็นพลวัตนำความเจริญมาสู่ประเทศ แทนด้วยภาพธงไตรรงค์ที่พริ้วหมุน
จากฐานรากไปสู่ยอดแหลมในรูปทรงของ สถาปัตยกรรมแบบไทย 
3.   ภาพรวมของสัญลักษณ์จะอยู่ในเส้นกรอบทรงดอกบัวที่สื่อถึง ความเป็นธรรมที่ค้ำจุนสังคมไทย

ความหมายแห่งสีตราสัญลักษณ์

สีทอง   แสดงถึง ความเจริญ ความรุ่งเรือง ความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ 
สีน้ำเงิน สีขาวและสีแดง   เป็นสีของธงชาติไทย อันหมายถึง ประเทศไทย 
สีเทา   แสดงถึงความมีเสรีภาพ