รายงานการดาเนินงานเกี่ยวกับ ข้อเสนอกฎหมายของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้รับมอบหมายจากรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์) ให้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อเสนอกฎหมายของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) จำนวน 44 เรื่อง เพื่อเป็นข้อมูลการวิเคราะห์ทางวิชาการสนับสนุนการกดำเนินงานของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูประเทศ รวมทั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย ในการนี้ สำนักงานฯ ขอเสนอรายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อเสนอกฎหมายของสภาขับเคลื่อการปฏิรูปประเทศ 44 ฉบับมายังสำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

 

pdf icon 1 รายงานการดาเนินงานเกี่ยวกับ ข้อเสนอกฎหมายของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)