ทำเนียบผู้บริหาร สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ

รองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายนิพนธ์ เพ็ญจันทร์

ผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายสรัล สินุธก

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์ติดตามประเมินผลและประสานงานภาครัฐ

นายอาจินต์ ฉัตรแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

นางสาวชลินาท ศุภมณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานการมีส่วนร่วมองค์กรเครือข่าย