ทำเนียบผู้บริหาร สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ

รองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายปัญญา กฤษ์ใหญ่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

นางจอมขวัญ โชติศาลิกร เซอเรนจาร์กาล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

นายมนต์ชัย ภูสีเขียว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานการมีส่วนร่วมองค์กรเครือข่าย