รายนามคณะทำงานปฏิรูประบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 Banthoon  นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์  ที่ปรึกษาคณะทำงาน

 

 นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์  ประธานคณะทำงาน
   นายสัญชัย สูติพันธ์วิหาร  คณะทำงาน
 Adisr  นายอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  คณะทำงาน
 Itthipon  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์  คณะทำงาน
 Pann  ดร.ปัณณ์ อนันอภิบุตร คณะทำงาน
   ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  คณะทำงาน
   นายณรรต ปิ่นน้อย  คณะทำงาน
   นางสาวอารีวรรณ จตุทอง  คณะทำงานและเลขานุการ
   นายวัชระ พันธุ์นราวิกิจ  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
   นางสาวสุปาณี ขวัญจันทึก  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
   นายณธรรศ ชูจิตร  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
   นางสาววิไลรัตน์ แสงเพ็ชร  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ