กำหนดการประชุม

 

 วันที่ประชุม เวลา คณะทำงาน สถานที่
7 กุมภาพันธ์ 2561 09.30  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปและการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
 ครั้งที่ 1/2561
 ห้องประชุม 10 ชั้น 2 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
28 พฤศจิกายน 2560 13.30 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน ครั้งที่ 17/2560 ห้องประชุม 10 ชั้น 2 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
27 พฤศจิกายน 2560   คณะทำงานทะเลและชายฝั่ง ห้องประชุม 9 ชั้น 2 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
23 พฤศจิกายน 2560 09.30 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน ครั้งที่ 16/2560 ห้องประชุม 10 ชั้น 2 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
22 พฤศจิกายน 2560 08.00 คณะทำงานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21 พฤศจิกายน 2560 13.30 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน ครั้งที่ 15/2560 ห้องประชุม 9 ชั้น 2 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
16 พฤศจิกายน 2560 10.30 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน ครั้งที่ 14/2560 ห้องประชุม 10 ชั้น 2 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
16 พฤศจิกายน 2560   คณะทำงานผังเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16 พฤศจิกายน 2560 09.30 ประชุม อบป. ครั้งที่ 6/2560 ห้องประชุม 10 ชั้น 2 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 14 พฤศจิกายน 2560 09.30 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน ครั้งที่ 13/2560 ห้องประชุม 9 ชั้น 2 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
13 พฤศจิกายน 2560   คณะทำงานทะเลและชายฝั่ง  
13 พฤศจิกายน 2560   คณะทำงานกฎหมายรัฐสภา  
9 พฤศจิกายน 2560 09.30 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน ครั้งที่ 12/2560 ห้องประชุม 9 ชั้น 2 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 7 พฤศจิกายน 2560 09.30 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน ครั้งที่ 11/2560 ห้องประชุม 9 ชั้น 2 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2 พฤศจิกายน 2560 09.30 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน ครั้งที่ 10/2560 ห้องประชุม 9 ชั้น 2 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
31 ตุลาคม 2560 09.30 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน ครั้งที่ 9/2560 ห้องประชุม 9 ชั้น 2 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
19 ตุลาคม 2560 13.30 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน ครั้งที่ 8/2560 ห้องประชุม 9 ชั้น 2 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
17 ตุลาคม 2560 13.30 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน ครั้งที่ 7/2560 ห้องประชุม 9 ชั้น 2 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
12 ตุลาคม 2560 13.30 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน ครั้งที่ 6/2560 ห้องประชุม 9 ชั้น 2 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4 ตุลาคม 2560 13.30 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน ครั้งที่ 5/2560 ห้องประชุม 9 ชั้น 2 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
27 กันยายน 2560 10.00  การประชุมคณะทำงานการปฏิรูปการศึกษา ห้องประชุมวิเวก ปางวุฒิพงศ์ กระทรวงศึกษาธิการ
14 กันยายน 2560  08.30 - 12.30 การสัมมนามหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป  ห้องวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศุนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
11 กันยายน 2560  13.30-16.30 การประชุมคณะทำงานปฏิรูประบบภาษีฯ ห้องประชุม 7 ชั้น สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
8 กันยายน 2560 13.30-16.30 การประชุมคณะทำงานที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ห้องประชุม 2 ชั้นที่ 16 สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
7 กันยายน 2560 10.00 ประชุม อบป. ครั้งที่ 5/2560 ห้องประชุม 10 ชั้น 2 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
6 กันยายน 2560 08.30-17.00 การสัมมนาเวทีสาธารณะว่าด้วยนโยบายแห่งชาติทางทะเล ห้องประชุม 1 ชั้น สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
31 สิงหาคม 2560 13.30 การประชุมคณะทำงานปฏิรูปการวางแผนเชิงนโยบาย ครั้งที่ 1  ห้อง 116 ชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28 สิงหาคม 2560 08.30 การสัมมนาคณะทำงานการปฏิรูปการศึกษาเชิงระบบและโครงสร้าง  กระทรวงศึกษาธิการ
22 สิงหาคม 2560 09.30-12.00 ประชุมคณะทำงานที่ดิน  ชั้น 16 สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
18 สิงหาคม 2560 ช่วงบ่าย ประชุมคณะทำงานกระบวนการยุติธรรม  
16 สิงหาคม 2560 09.30-13.30 ประชุมคณะทะเลและชายฝั่ง  ห้องประชุม 8 ชั้น 2 สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ
3 สิงหาคม 2560 10.00 น. ประชุม อบป. ครั้งที่ 4/2560  ห้องประชุม 10 ชั้น 2 สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ

4 กรกฎาคม 2560

13.30 น ประชุม อบป. ครั้งที่ 3/2560   ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ 
30 มิถุนายน 2560 09.30 -13.30 น.

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดล้อม

 ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)
ทำเนียบรัฐบาล
29 มิถุนายน 2560 10.00 - 16.00 น. ประชุมคณะทำงานปฏิรูปนิติบัญญัติ

 ชั้น 15 คปก.

 28 มิถุนายน 2560   13.30-16.30 น.  ประชุมคณะทำงานกระจายการถือครองที่ดินฯ ครั้งที่ 2 

 ห้องประชุม 1 ชั้น 15

 14.00 น  คณะทำงานทรัพยากรชายฝั่งฯ  สนง.สภาที่ปรึกษาฯ 
  27 มิถุนายน 2560  13.30 -16.30 น.   ประชุมคณะทำงานสิ่งแวดล้อม เรื่อง ข้อเสนอต่อร่าง พรบ.น้ำ   ห้องประชุมชั้น 15/1 คปก. 
  26 มิถุนายน 2560  17.00 น.  ประชุมคณะทำงานที่ดินฯ ร่วมกับอธิบดีกรมป่าไม้และคณะ   ห้องทวี บุณยเกตุ ชั้น 2 อาคารสลค. (หลังเก่า) ทำเนียบรัฐบาล
 22 มิถุนายน 2560 10.00-13.30 น.  ประชุมคณะทำงานปฏิรูประบบภาษีฯ  ห้องประชุม 1 ชั้น 15 คปก.
 21 มิถุนายน 2560 9.00-13.00 น.  คณะทำงานปฏิรูประบบบริหารราชการ ครั้งที่ 2/60  ห้องประชุม 10 สนง.สภาที่ปรึกษาฯ
 20 มิถุนายน 2560  9:30-12:00 น.

ประชุมคณะทำงานปฏิรูประบบทรัพยากรฯ กับ 3 กระทรวง
คือ ทส. /คลัง/พลังงาน ในเรื่องการปฏิรูประบบกองทุนสิ่งแวดล้อม

 ห้องประชุม 2 ชั้น 16 คปก.

9.30-13.30 น. คณะทำงานปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ประชุม เรื่อง การสอบสวน  ห้องประชุม 1 ชั้น 16 คปก.