ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๔

รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รุ่นที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑