รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการประเมินในระดับดีเด่นและดีมาก

ประกาศสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการประเมินในระดับดีเด่นและดีมาก และร้อยละการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับผลการประเมิน

สำหรับการประเมินรอบที่ ๒/๒๕๖๐ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)