รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการประเมินในระดับดีเด่นและดีมาก

ประกาศสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการประเมินในระดับดีเด่นและดีมาก และร้อยละการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับผลการประเมิน

สำหรับการประเมินรอบที่ ๒/๒๕๖๐ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก