อำนาจหน้าที่คณะทำงานปฏิรูประบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  1. ดำเนินการศึกษาแนวทางปฏิรูประบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดำเนินการจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องดังกล่าวเสนอคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้างพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ
  2. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูป
    เชิงระบบและโครงสร้างมอบหมาย