บันทึกเทปวิทยุ เดือน กันยายน 2561
วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561
รายการ Inside รัฐสภา ออกอากาศเมื่อ 18 กันยายน 2561 ประเด็น :... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน มิถุนายน 2561
วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 27... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน พฤษภาคม 2561
วันอังคาร, 08 พฤษภาคม 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 15... Read More...

รัฐบาล ประกาศยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชนเต็มรูปแบบแล้ว

cancel id card copy paper thaigov 02 1024x576

 

รัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานราชการยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2561 และจะเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ 5 พฤศจิกายน 2561 พร้อมเปิดใช้แอปพลิเคชันบอกข้อมูลบริการ

ซึ่งหลายหน่วยงานได้ออกประกาศชัดเจนแล้ว อย่างกรมสรรพากร กรมที่ดิน เป็นต้น โดยสาระสำคัญของประกาศ คือ ไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสืออื่น ๆ ตามที่หน่วยงานกำหนด ถ้าจำเป็นต้องใช้เอกสารที่ทางราชการออกให้ ให้เจ้าหน้าแจ้งหน่วยที่เป็นผู้ออกเอกสาร เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารนั้นมาเพื่อใช้ประกอบคำขอ เว้นแต่ประชาชนต้องการนำมาแสดงด้วยตัวเอง

หากต้องคัดสำเนาเอกสาร ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารเอง และห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากประชาชน

ส่วนกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ผลจากนโยบายยกเลิกใช้สำเนาเอกสารทางราชการ

1.หน่วยงานรัฐจะเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อลดขั้นตอน และอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ในการติดต่อราชการให้ใช้เวลาน้อยที่สุด

2.เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้สั่งพิมพ์เอกสารนั้นจากระบบ และเป็นผู้ลงนามรับรองว่าได้ สั่งพิมพ์เอกสารนั้น โดยประชาชนไม่ต้องนำสำเนามาเอง และไม่ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

นอกจากนี้ การให้บริการที่เป็นตัวเงินแก่ประชาชน และการจ่ายเงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนก็ตาม เช่น การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม ค่าเช่าบ้าน และสวัสดิการอื่นๆ ให้ดำเนินการผ่านระบบ National e-Payment

สำหรับประชาชนที่มีข้อสงสัยเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูล ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร.0 2791 7620

หรือหากต้องการร้องเรียนปัญหาเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ติดต่อได้ที่ LINE ของ สำนักงาน ก.พ.ร. @goodgov4u โดยสำนักงาน ก.พ.ร. จะรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดของหน่วยงานนั้น เพื่อนำไปใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน

 

 

 

 

 

ที่มา : https://www.it24hrs.com/2018/cancel-id-card-copy-paper-thaigov/
ข้อมูลจาก ไทยคู่ฟ้า facebook page

 

 

 

 

 

 

ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 11 เมษายน 2561
วันจันทร์, 09 เมษายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 11 เมษายน 2561... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 5 เมษายน 2561
วันจันทร์, 02 เมษายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 5 เมษายน 2561 'วิษณุ' แย้มแก้คำสั่งคสช.... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 30 มีนาคม 2561
วันจันทร์, 26 มีนาคม 2561
ข่าวประจำวันที่ 30 มีนาคม 2561... Read More...