การบูรณาการงบประมาณและสวัสดิการภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์

เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องการบูรณาการงบประมาณและสวัสดิการภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ครั้งที่ 2

ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพลังงาน

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงบประมาณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ

เพื่อหารือถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำแบบมุ่งเป้า

โดย คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 10 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

DSC 0002

DSC 0001

DSC 0003

 

 

ประมวลภาพกิจกรรม

สื่อประชาสัมพันธ์

Image มองรัฐสภา 12 กันยายน 2560 ประเด็น : มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป
วันอังคาร, 12 กันยายน 2560
โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์... Read More...
Image มองรัฐสภา 4 กรกฎาคม 2560 ประเด็น : ปฏิรูประบบบริหารราชการ
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ รายการวาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เดือน พฤศจิกายน 2560
วันพุธ, 01 พฤศจิกายน 2560
         รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ รายการวาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เดือน ตุลาคม 2560
วันอังคาร, 03 ตุลาคม 2560
        รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ รายการวาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เดือน สิงหาคม 2560
วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 30... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ รายการปฏิรูปกฏหมายประชาชน เดือน กรกฎาคม 2560
วันจันทร์, 03 กรกฎาคม 2560
 รายการ ปฏิรูปกฏหมายประชาชน เผยแพร่เมื่อ 25 กรกฎาคม... Read More...