บันทึกเทปวิทยุ เดือน กันยายน 2561
วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561
รายการ Inside รัฐสภา ออกอากาศเมื่อ 18 กันยายน 2561 ประเด็น :... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน มิถุนายน 2561
วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 27... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน พฤษภาคม 2561
วันอังคาร, 08 พฤษภาคม 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 15... Read More...

การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 30/2561

นายจิรชัย  มูลทองโร่ย ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 30/2561

เรื่องเพื่อพิจารณา
การขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปีงบประมาณ 2562 ประเด็นการปฏิรูป "การรู้เท่าทันสื่อของประชาชน" ได้แก่
1. การจัดรณรงค์ในสื่อสารมวลชนและบนสื่อดิจิทัลในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์
ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย โดยให้มีการวางแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารที่ชัดเจนเป็นกรอบในการทำงาน
2. ใช้คนดัง (Celebrities) ในแวดวงบันเทิงและกีฬา เป็นผู้นำเสนอ (Presenters)
ในการเชิญชวนให้ประชาชนรู้จักเลือกที่จะบริโภคสื่อที่มีคุณภาพและมีคุณค่า ทั้งนี้
พิจารณานำเสนอให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและช่วงเวลาที่เหมาะสม
 โดยมีประเด็นการนำเสนอ ประกอบด้วย
(1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการขับเคลื่อนมีอย่างไร
(2) การดำเนินการจัดกิจกรรมในห้วงเวลาใด
(3) มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมอย่างไร
หน่วยงานผู้นำเสนอประกอบด้วย
(1) สถานีวิทยุและโทรทัศน์ กองทัพบก (ช่อง 5)
(2) บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 10 ชั้น 2 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
DSC 0057

นายจิรชัย  มูลทองโร่ย ประธานกรรมการ

ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 11 เมษายน 2561
วันจันทร์, 09 เมษายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 11 เมษายน 2561... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 5 เมษายน 2561
วันจันทร์, 02 เมษายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 5 เมษายน 2561 'วิษณุ' แย้มแก้คำสั่งคสช.... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 30 มีนาคม 2561
วันจันทร์, 26 มีนาคม 2561
ข่าวประจำวันที่ 30 มีนาคม 2561... Read More...