บันทึกเทปวิทยุ เดือน กันยายน 2561
วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561
รายการ Inside รัฐสภา ออกอากาศเมื่อ 18 กันยายน 2561 ประเด็น :... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน มิถุนายน 2561
วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 27... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน พฤษภาคม 2561
วันอังคาร, 08 พฤษภาคม 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 15... Read More...

การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 24/2561

นายจิรชัย  มูลทองโร่ย ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 24/2561

เรื่องเพื่อพิจารณา

การพิจารณาประเด็นการปฏิรูปที่ 6 การปฏิรูประบบบริหารการจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
กรณีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดวางระบบการเชื่อมโยงช่องทางการร้องเรียน
- กรณีศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
- กรณีศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
และการพิจารณาแนวทางการบรรจุสาระเนื้อหาเกี่ยวกับการสื่อสารในยุคดิจิทัลในหลักสูตร
การอบรมบุคคลากรของหน่วยงานภาครัฐ
- กรอบแนวทางการจัดทำเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการสื่อสารในยุคดิจิทัล

วันที่ 4 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

DSC 0008

นายจิรชัย  มูลทองโร่ย ประธานกรรมการ

 

ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 11 เมษายน 2561
วันจันทร์, 09 เมษายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 11 เมษายน 2561... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 5 เมษายน 2561
วันจันทร์, 02 เมษายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 5 เมษายน 2561 'วิษณุ' แย้มแก้คำสั่งคสช.... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 30 มีนาคม 2561
วันจันทร์, 26 มีนาคม 2561
ข่าวประจำวันที่ 30 มีนาคม 2561... Read More...