การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 21/2560

นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 21/2560

เพื่อรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 5 หน่วยงาน แบ่งเป็น 3 เรื่อง ดังนี้

1. การปฏิรูประบบและเครื่องมือด้านการสื่อสารมวลชนและโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

(กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

2. การปกป้องคุ้มครองและรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านสารสนเทศของประเทศ

(สำนักงาน กสทช. และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

3. การขับเคลื่อนการปฏิรูปการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์

(ผู้จัดการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ และผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์)

และพิจารณาเรื่อง รายละเอียดของข้อเสนอการปฏิรูป และ กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็น และการมอบหมายหน้าที่

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 10 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

DSC 0003

DSC 0085

พลอากาศตรี ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช.

DSC 0087

นายพงศ์ศักดิ์ ธีระกิตติวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

DSC 0128

นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการ กทปส.

DSC 0172

นายสถาพร สอนเสนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ 

DSC 0204

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

DSC 0205

 

ประมวลภาพกิจกรรม

Image โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ
วันพฤหัสบดี, 21 ธันวาคม 2560
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ... Read More...

สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวเที่ยง NBT 18 ธันวาคม 2560 ประเด็น : ประชุมรับฟังความคิดเห็นปฏิรูปสื่อสารมวลชน
วันจันทร์, 18 ธันวาคม 2560
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อมวลชน... Read More...
Image มองรัฐสภา 12 กันยายน 2560 ประเด็น : มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป
วันอังคาร, 12 กันยายน 2560
โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์... Read More...
Image มองรัฐสภา 4 กรกฎาคม 2560 ประเด็น : ปฏิรูประบบบริหารราชการ
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน มกราคม 2561
วันศุกร์, 05 มกราคม 2561
         รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน ธันวาคม 2560
วันพฤหัสบดี, 21 ธันวาคม 2560
              รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ รายการวาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เดือน พฤศจิกายน 2560
วันพุธ, 01 พฤศจิกายน 2560
         รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ รายการวาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เดือน ตุลาคม 2560
วันอังคาร, 03 ตุลาคม 2560
        รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย... Read More...
Image เงินทดลองเดือนธันวาคม 2560
วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561
                              Read More...
Image เงินทดลองเดือนพฤศจิกายน 2560
วันศุกร์, 15 ธันวาคม 2560
Read More...
ข่าวไอที ประจำสัปดาห์ที่ 15-19 มกราคม 2561
วันจันทร์, 15 มกราคม 2561
ประจำวันที่ 16 มกราคม 2561 6 แนวโน้มของผู้ใช้งาน Instagram ในปี 2018... Read More...
ข่าวไอที ประจำสัปดาห์ที่ 8-12 มกราคม 2561
วันอังคาร, 09 มกราคม 2561
ประจำวันที่ 12 มกราคม 2561 สินค้าไอทีไทย... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 15 - 19 มกราคม 2561
วันจันทร์, 15 มกราคม 2561
ประจำวันที่ 16 มกราคม 2561... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 8 - 12 มกราคม 2561
วันจันทร์, 08 มกราคม 2561
ประจำวันที่ 12 มกราคม 2561 ใช้ม.44 แก้ปัญหาเงินเดือน 8%... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3 - 5 มกราคม 2561
วันพุธ, 03 มกราคม 2561
ประจำวันที่ 5 มกราคม 2561 ยังไม่คืบ! โอนหนี้ 6... Read More...