การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17/2560

นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17/2560

เพื่อรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยได้เรียนเชิญ

1. นางภาวนา ฤกษ์หร่าย  นวค.บผ.ชพ. (ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)

2. นางจริยา ประสพทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายและแผน (กรมประชาสัมพันธ์)

3. นายชูชาติ เทศสีแดง ผู้เชี่ยวชาญ (กรมประชาสัมพันธ์)

4. นายพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้เชี่ยวชาญ (กรมประชาสัมพันธ์)

5. นางสาวนิติยาภรณ์ หิรัญนิรมล ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการและบริหารข้อมูลข่าวสาร (กรมประชาสัมพันธ์)

มาให้ข้อมูล กรณี การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

6. รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

7. นายพิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

มาให้ข้อมูล กรณี การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์/ทีวีดิจิตอล/NBT/ThaiPBS

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิจิตรา สึคาโมโต้ หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มาให้ข้อมูล กรณี ข้อเสนองานวิจัยด้านการกำกับดูแลระบบออนไลน์

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 10 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

DSC 0007

DSC 0009

DSC 0022

DSC 0095

 

ประมวลภาพกิจกรรม

สื่อประชาสัมพันธ์

Image มองรัฐสภา 12 กันยายน 2560 ประเด็น : มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป
วันอังคาร, 12 กันยายน 2560
โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์... Read More...
Image มองรัฐสภา 4 กรกฎาคม 2560 ประเด็น : ปฏิรูประบบบริหารราชการ
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ รายการวาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เดือน พฤศจิกายน 2560
วันพุธ, 01 พฤศจิกายน 2560
         รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ รายการวาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เดือน ตุลาคม 2560
วันอังคาร, 03 ตุลาคม 2560
        รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ รายการวาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เดือน สิงหาคม 2560
วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 30... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ รายการปฏิรูปกฏหมายประชาชน เดือน กรกฎาคม 2560
วันจันทร์, 03 กรกฎาคม 2560
 รายการ ปฏิรูปกฏหมายประชาชน เผยแพร่เมื่อ 25 กรกฎาคม... Read More...