บันทึกเทปวิทยุ เดือน กันยายน 2561
วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561
รายการ Inside รัฐสภา ออกอากาศเมื่อ 18 กันยายน 2561 ประเด็น :... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน มิถุนายน 2561
วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 27... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน พฤษภาคม 2561
วันอังคาร, 08 พฤษภาคม 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 15... Read More...

การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17/2560

นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 17/2560

เพื่อรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยได้เรียนเชิญ

1. นางภาวนา ฤกษ์หร่าย  นวค.บผ.ชพ. (ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)

2. นางจริยา ประสพทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายและแผน (กรมประชาสัมพันธ์)

3. นายชูชาติ เทศสีแดง ผู้เชี่ยวชาญ (กรมประชาสัมพันธ์)

4. นายพิทักษ์ แม้นศิริ ผู้เชี่ยวชาญ (กรมประชาสัมพันธ์)

5. นางสาวนิติยาภรณ์ หิรัญนิรมล ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการและบริหารข้อมูลข่าวสาร (กรมประชาสัมพันธ์)

มาให้ข้อมูล กรณี การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

6. รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

7. นายพิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

มาให้ข้อมูล กรณี การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์/ทีวีดิจิตอล/NBT/ThaiPBS

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิจิตรา สึคาโมโต้ หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มาให้ข้อมูล กรณี ข้อเสนองานวิจัยด้านการกำกับดูแลระบบออนไลน์

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 10 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

DSC 0007

DSC 0009

DSC 0022

DSC 0095

 

ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 11 เมษายน 2561
วันจันทร์, 09 เมษายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 11 เมษายน 2561... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 5 เมษายน 2561
วันจันทร์, 02 เมษายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 5 เมษายน 2561 'วิษณุ' แย้มแก้คำสั่งคสช.... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 30 มีนาคม 2561
วันจันทร์, 26 มีนาคม 2561
ข่าวประจำวันที่ 30 มีนาคม 2561... Read More...