บันทึกเทปวิทยุ เดือน กันยายน 2561
วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561
รายการ Inside รัฐสภา ออกอากาศเมื่อ 18 กันยายน 2561 ประเด็น :... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน มิถุนายน 2561
วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 27... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน พฤษภาคม 2561
วันอังคาร, 08 พฤษภาคม 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 15... Read More...

โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อเก็บรักษาและทำลายหนังสือราชการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อเก็บรักษาและทำลายหนังสือราชการ ประจำปี 2561

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

โดยสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เรียนเชิญ นางกฤตยา  จันทรเกษ  นิติกรชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบกลาง (ส่วนกลาง) มาเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมฯ

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

DSC 0004

ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 11 เมษายน 2561
วันจันทร์, 09 เมษายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 11 เมษายน 2561... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 5 เมษายน 2561
วันจันทร์, 02 เมษายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 5 เมษายน 2561 'วิษณุ' แย้มแก้คำสั่งคสช.... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 30 มีนาคม 2561
วันจันทร์, 26 มีนาคม 2561
ข่าวประจำวันที่ 30 มีนาคม 2561... Read More...