การจัดทำข้อเสนอการปฏิรูประบบและโครงสร้างการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

คุณภาคภูมิ  วิธานติรวัฒน์  รองประธานคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

เรื่อง “การจัดทำข้อเสนอการปฏิรูประบบและโครงสร้างการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง”

 ภายใต้แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับสุขภาพเพื่อการปฏิรูปประเทศ

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จัดโดย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และคณะทำงานการปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง ภายใต้คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

     - ในการสัมมนาเป็นการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันการกัดเซาะชายฝั่งจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมเจ้าท่า

- การนำเสนอ/แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของภาควิชาการและภาคประชาชน ดังนี้

คุณศศิน  เฉลิมลาภ คณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ดร.สมฤทัย ทะสดวก อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายวิสูตร นวมศิริ ผู้ใหญ่บ้าน ต.บางแก้ว จ.สมุทรสงคราม

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ  (Workshop) เรื่อง “ข้อเสนอการปฏิรูประบบการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง” ใน 7 ประเด็น ดังนี้

1) การจัดโครงสร้างระเบียบบริหารแบบบูรณาการ

2) การปรับกฎระเบียบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

3) การปรับเครื่องมือ กลไกระดับนโยบายและปฏิบัติ

4) ระบบจัดการความรู้และเทคนิควิธีการ

5) การปรับปรุงกระบวนงาน ขั้นตอนการทำงาน

- กรณีที่งอก , ที่ตกน้ำ

- การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

- การงบประมาณ

6) การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย

7) ระบบฐานข้อมูลการกัดเซาะและระบบข้อมูลสนับสนุนอื่น

ดำเนินรายการโดย  คุณภาคภูมิ  วิธานติรวัฒน์  รองประธานคณะทำงานปฏิรูปด้านระบบการบริหารจัดกาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 8 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

DSC 0004

DSC 0005

DSC 0006

DSC 0007

DSC 0009

DSC 0010

 

ประมวลภาพกิจกรรม

สื่อประชาสัมพันธ์

Image มองรัฐสภา 12 กันยายน 2560 ประเด็น : มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป
วันอังคาร, 12 กันยายน 2560
โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์... Read More...
Image มองรัฐสภา 4 กรกฎาคม 2560 ประเด็น : ปฏิรูประบบบริหารราชการ
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ รายการวาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เดือน พฤศจิกายน 2560
วันพุธ, 01 พฤศจิกายน 2560
        รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ รายการวาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เดือน ตุลาคม 2560
วันอังคาร, 03 ตุลาคม 2560
        รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ รายการวาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เดือน สิงหาคม 2560
วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 30... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ รายการปฏิรูปกฏหมายประชาชน เดือน กรกฎาคม 2560
วันจันทร์, 03 กรกฎาคม 2560
 รายการ ปฏิรูปกฏหมายประชาชน เผยแพร่เมื่อ 25 กรกฎาคม... Read More...
Image ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบสตาร์ทรถยนต์
วันจันทร์, 06 พฤศจิกายน 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบสตาร์ทรถยนต์... Read More...