การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง (อบป.) ครั้งที่ 5/2560

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานอนุกรรมการ

เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง (อบป.) ครั้งที่ 5/2560

โดยมีอนุกรรมการ อนุกรรมการและเลขานุการร่วม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ร่วมประชุมหารือในเรื่อง

1. ประเด็นนำเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) ของคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง

2. การปรับงบประมาณของคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง (อบป.) ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)

3. แนวทางการปฏิรูปด้านกระบวนการนิติบัญญัติ เกี่ยวกับกลไกการช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย ของคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง

(วันที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

DSC 0293

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานอนุกรรมการ

DSC 0279

 

ประมวลภาพกิจกรรม

สื่อประชาสัมพันธ์

Image มองรัฐสภา 12 กันยายน 2560 ประเด็น : มหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูป
วันอังคาร, 12 กันยายน 2560
โดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์... Read More...
Image มองรัฐสภา 4 กรกฎาคม 2560 ประเด็น : ปฏิรูประบบบริหารราชการ
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
โดย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ รายการวาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เดือน พฤศจิกายน 2560
วันพุธ, 01 พฤศจิกายน 2560
         รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ รายการวาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เดือน ตุลาคม 2560
วันอังคาร, 03 ตุลาคม 2560
        รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ รายการวาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เดือน สิงหาคม 2560
วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 30... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ รายการปฏิรูปกฏหมายประชาชน เดือน กรกฎาคม 2560
วันจันทร์, 03 กรกฎาคม 2560
 รายการ ปฏิรูปกฏหมายประชาชน เผยแพร่เมื่อ 25 กรกฎาคม... Read More...