การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง (อบป.)ครั้งที่ 4/2560

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานอนุกรรมการ
เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง (อบป.) ครั้งที่ 4/2560

โดยมีที่ปรึกษาและอนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการและเลขานุการร่วม อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประชุมเพื่อพิจารณาสรุปข้อเสนอการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้างและการดำเนินงานต่อของ
คณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง (อบป.)
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ครั้งที่ 2/2560 วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560
รวมถึงการจัดเวทีสาธารณะของคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง (อบป.)

(วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 10 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

 

DSC 0384

DSC 0409

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานอนุกรรมการ

DSC 0402

นายสุมิท แช่มประสิทธิ์ ที่ปรึกษาและอนุกรรมการ

DSC 0417

นางสีลาภรณ์ บัวสาย ที่ปรึกษาและอนุกรรมการ

DSC 0389

นางสาวหิรัญญา บุญจำรูญ อนุกรรมการและเลขานุการร่วม

DSC 0464

นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ อนุกรรมการและเลขานุการร่วม