บันทึกเทปวิทยุ เดือน กันยายน 2561
วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561
รายการ Inside รัฐสภา ออกอากาศเมื่อ 18 กันยายน 2561 ประเด็น :... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน มิถุนายน 2561
วันพุธ, 27 มิถุนายน 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 27... Read More...
บันทึกเทปวิทยุ เดือน พฤษภาคม 2561
วันอังคาร, 08 พฤษภาคม 2561
รายการ วาระปฏิรูป...วาระประเทศไทย เผยแพร่เมื่อ 15... Read More...

การเสวนาวิชาการกลุ่มย่อยของการเสวนาวิชาการประเด็นท้าทายของโลกกับความร่วมมือกับท้องถิ่น : บูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน กับนโยบายสาธารณะและปฏิบัติการทางสังคม

การเสวนาวิชาการประเด็นท้าทายของโลกกับความร่วมมือกับท้องถิ่น : บูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กับนโยบายสาธารณะและปฏิบัติการทางสังคม
Gobal challenges and local reponses : Integrating SDGs into public and social practices

โดยการอภิปรายประเด็นต่างๆ ดังนี้ (ห้องออดิทอเรียม)

กลุ่ม 1 ความมั่นคงทางอาหารและเกษตรยั่งยืน (ห้องออดิทอเรียม) วิทยากรกลุ่ม โดย นางสาวสุวิมล  มีแสง
กลุ่ม 2 คณะทำงานยั่งยืน (ห้องประชุม 209) วิทยากรกลุ่ม โดย ผศ.ดร.ปิยะพงษ์  บุษบงก์ คณะทำงานฯ
กลุ่ม 3 เศรษฐกิจฐานราก (ห้องประชุม 210) วิทยากรกลุ่ม โดย นายชล  บุนนาค คณะทำงานฯ
กลุ่ม 4 ดิน น้ำ ป่า (ห้องประชุม 211) วิทยากรกลุ่ม โดย รศ.ดร.กนกวรรณ  มะโนรมย์ คณะทำงานฯ
กลุ่ม 5 ท้องทะเลและชายฝั่ง (ห้องประชุม 212) วิทยากรกลุ่ม โดย นางปรีดา  คงแป้น คณะทำงานฯ

ในการการเสวนาวิชาการประเด็นท้าทายของโลกกับความร่วมมือของท้องถิ่น : บูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กับนโยบายสาธารณะและปฏิบัติการทางสังคม

วันที่ 22 กันยายน 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

จัดโดย คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเชิงพื้นที่ (อกขร.พื้นที่)
ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
และสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

DSC 0287

กลุ่ม 1 ความมั่นคงทางอาหารและเกษตรยั่งยืน

DSC 0290

กลุ่ม 2 คณะทำงานยั่งยืน
DSC 0302

กลุ่ม 3 เศรษฐกิจฐานราก

DSC 0316

กลุ่ม 4 ดิน น้ำ ป่า

DSC 2

กลุ่ม 5 ท้องทะเลและชายฝั่ง

 

 

ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 11 เมษายน 2561
วันจันทร์, 09 เมษายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 11 เมษายน 2561... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 5 เมษายน 2561
วันจันทร์, 02 เมษายน 2561
ข่าวประจำวันที่ 5 เมษายน 2561 'วิษณุ' แย้มแก้คำสั่งคสช.... Read More...
ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 30 มีนาคม 2561
วันจันทร์, 26 มีนาคม 2561
ข่าวประจำวันที่ 30 มีนาคม 2561... Read More...