ค้นหาภายใน  
  เมนู

มีนาคม 2560
อาพฤ
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
Nesac Mail
 
TheNesac Youtube
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด
 
 แบบสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรบุคคล ของข้าราชการ ประจำปี 2556
 
Navigator  หน้าแรก > กิจกรรม > รายละเอียด
 บรรยาย เรื่อง "ความรู้ความเข้าใจและการปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่นของไทย" โดย นายพงศ์โพยม วาศภูติ
   
วันที่กิจกรรม: 14 ธ.ค. 2558 ถึง 14 ธ.ค. 2558
สถานที่ : ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


   

วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ จัดให้มีการบรรยาย เรื่อง "ความรู้ความเข้าใจและการปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่นของไทย" โดย นายพงศ์โพยม วาศภูติ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการเพื่อการติดตามผลการปฏิรูปประเทศ

   
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
โครงการสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสนง.สภาที่ปรึกษาฯ เพื่อเสริมสร้างความร่วมแรงร่วมใจ ด้วยกิจกรรม Walk Rally
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดพิธีรดน้ำขอพรจากเลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ และรองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ
(2) พิธีรดน้ำขอพรจากเลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ และรองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทดลองแจกแบบสำรวจภาคสนาม”
โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ในโครงการเพื่อไปสู่องค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ ตามแนวทางสมรรถนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 หลักสูตรที่ 3 : การคิดวิเคราะห์ (F๗)
ชาว สศ. ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อสาธารณะประโยชน์
ชาว สศ. ปันน้ำใจ มอบหนังสือเพื่อน้อง
เลขาธิการ สป. ร่วมงานสโมสรสันนิบาตฯ
ดร.จำเนียร จวงตระกูล สมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ นำ Professor Dr.Brian Sheehan เข้าพบเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สศ.อบรมหลักสูตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง องค์กรบริหารท้องถิ่นให้แก่บุคลากรสำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ
บรรยายเรื่อง "แนวโน้มเศรษฐกิจโลกสู่การปฎิรูปเศรษฐกิจไทย" โดย ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร
สัมมนาเรื่อง "โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบุคลากรสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
โครงการเสวนาเตรียมความพร้อมของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสู่ความเป็นเลิศ เพื่อรองรับภารกิจที่จะได้รับมอบหมายในอนาคต
บรรยาย เรื่อง "ความรู้ความเข้าใจและการปฏิรูปด้านการศึกษาของไทย" โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
บรรยาย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจและการปฏิรูปด้านการบริหาราชการแผ่นดินของไทย ดดย นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์
บรรยาย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจและการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชนของไทย โดย นายบุญเลิศ คชายุทธเดช
นายกฤษฎา บุณยสมิต อธิบดีอัยการ บรรยายเรื่องการปฏิรูปด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทย
นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช บรรยายเรื่องการปฏิรูปด้านสังคมไทย
บรรยาย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจและการปฏิรูปด้านสาธารณสุขของไทย โดย นางสาวสุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม
บรรยาย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจและการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม โดย นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ
บรรยาย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจและการปฏิรูปด้านพลังงานของไทย โดย ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และ ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
บรรยาย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจและการปฏิรูปด้านค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรม และการศาสนา
บรรยาย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจและการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจของไทย : เศรษฐกิจดิจิทัล
ฝึกอบรมหลักสูตรพิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ
ฝึกอบรมหลักสูตรพิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ
   

                                                สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        หน้าแรก | คำถามประจำ (FAQ) | นโยบายส่วนบุคคล   Valid XHTML 1.1
 
                              เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ของ IE version 7-8 หรือ Firefox version 3-4