ค้นหาภายใน  
  เมนู

มีนาคม 2560
อาพฤ
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
Nesac Mail
 
TheNesac Youtube
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด
 
 แบบสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรบุคคล ของข้าราชการ ประจำปี 2556
 
Navigator  หน้าแรก > กิจกรรม > รายละเอียด
 สัมมนาเรื่อง "โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบุคลากรสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
   
วันที่กิจกรรม: 20 ต.ค. 2558 ถึง 20 ต.ค. 2558
สถานที่ : ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


   
   
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
โครงการสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสนง.สภาที่ปรึกษาฯ เพื่อเสริมสร้างความร่วมแรงร่วมใจ ด้วยกิจกรรม Walk Rally
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดพิธีรดน้ำขอพรจากเลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ และรองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ
(2) พิธีรดน้ำขอพรจากเลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ และรองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาฯ
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทดลองแจกแบบสำรวจภาคสนาม”
โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ในโครงการเพื่อไปสู่องค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ ตามแนวทางสมรรถนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 หลักสูตรที่ 3 : การคิดวิเคราะห์ (F๗)
ชาว สศ. ร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อสาธารณะประโยชน์
ชาว สศ. ปันน้ำใจ มอบหนังสือเพื่อน้อง
เลขาธิการ สป. ร่วมงานสโมสรสันนิบาตฯ
ดร.จำเนียร จวงตระกูล สมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ นำ Professor Dr.Brian Sheehan เข้าพบเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สศ.อบรมหลักสูตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง องค์กรบริหารท้องถิ่นให้แก่บุคลากรสำนักงานสภาที่ปรึกษาฯ
บรรยายเรื่อง "แนวโน้มเศรษฐกิจโลกสู่การปฎิรูปเศรษฐกิจไทย" โดย ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร
โครงการเสวนาเตรียมความพร้อมของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสู่ความเป็นเลิศ เพื่อรองรับภารกิจที่จะได้รับมอบหมายในอนาคต
บรรยาย เรื่อง "ความรู้ความเข้าใจและการปฏิรูปด้านการศึกษาของไทย" โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
บรรยาย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจและการปฏิรูปด้านการบริหาราชการแผ่นดินของไทย ดดย นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์
บรรยาย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจและการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชนของไทย โดย นายบุญเลิศ คชายุทธเดช
นายกฤษฎา บุณยสมิต อธิบดีอัยการ บรรยายเรื่องการปฏิรูปด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทย
นายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช บรรยายเรื่องการปฏิรูปด้านสังคมไทย
บรรยาย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจและการปฏิรูปด้านสาธารณสุขของไทย โดย นางสาวสุมาภรณ์ แซ่ลิ่ม
บรรยาย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจและการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อม โดย นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ
บรรยาย เรื่อง "ความรู้ความเข้าใจและการปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่นของไทย" โดย นายพงศ์โพยม วาศภูติ
บรรยาย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจและการปฏิรูปด้านพลังงานของไทย โดย ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และ ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
บรรยาย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจและการปฏิรูปด้านค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรม และการศาสนา
บรรยาย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจและการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจของไทย : เศรษฐกิจดิจิทัล
ฝึกอบรมหลักสูตรพิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ
ฝึกอบรมหลักสูตรพิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ
   

                                                สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        หน้าแรก | คำถามประจำ (FAQ) | นโยบายส่วนบุคคล   Valid XHTML 1.1
 
                              เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ของ IE version 7-8 หรือ Firefox version 3-4