ค้นหาภายใน  
  เมนู

พฤษภาคม 2560
อาพฤ
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ความเห็นและข้อเสนอแนะ
 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
Nesac Mail
 
TheNesac Youtube
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด
 
 แบบสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจเกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรบุคคล ของข้าราชการ ประจำปี 2556
 
Navigator  หน้าแรก > เกี่ยวกับหน่วยงาน > ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์

 เกี่ยวกับหน่วยงาน


วิสัยทัศน์

สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   เป็นหน่วยงานชั้นนำในการสนับสนุนงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ด้วยหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี

ค่านิยมหลัก

STI - L (สติ - ปัญญา)
S : Service (หัวใจบริการ)
T : Teamwork (ทำงานเป็นทีม)
I  : Integrity (ความซื่อสัตย์)
L : Learning (การเรียนรู้)
 

พันธกิจ

        พันธกิจที่ 1   สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

        พันธกิจที่ 2   พัฒนาระบบการดำเนินการต่างๆ ในการเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ให้มี ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และมีความโปร่งใส

        พันธกิจที่ 3   พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการบริหารงบประมาณ ของสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้มีศักยภาพสามารถรองรับภารกิจของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

        พันธกิจที่ 4   เป็นหน่วงงานทางวิชการในการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นยุทธศาสตร์

        ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงาน เพื่อการสนับสนุน การทำงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

        ยุทธศาสตร์ที่ 2   การเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

        ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาระบบงานของหน่วยงานตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

        ยุทธศาสตร์ที่ 4   การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนการทำงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

ปรับปรุงล่าสุด : 22 ม.ค. 2558
ผู้นำเข้าข้อมูล : จักรกฤช พรพิทักษ์

                                                สงวนลิขสิทธิ์ 2553 โดยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        หน้าแรก | คำถามประจำ (FAQ) | นโยบายส่วนบุคคล   Valid XHTML 1.1
 
                              เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ของ IE version 7-8 หรือ Firefox version 3-4