รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 2 ธันวาคม 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๗๙๒๘
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ และรับทราบผลการพิจารณาและผลการดำเนินการของกระทรวงวัฒนธรรม