รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 21 พฤศจิกายน 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๗๑๖๔
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ