รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 25 ตุลาคม 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๕๕๒๖
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๘
รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ และรับทราบผลการพิจารณาและผลการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ