รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 12 กรกฏาคม 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๙๒๕๒
รายละเอียด :
อยู่ระหว่างขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้มีคำสั่งมอบให้คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติเป็นเจ้าของเรื่องรับไปพิจารณาเพื่อจัดทำความเห็น ผลการพิจารณาและผลการดำเนินการ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติประการใดจะได้แจ้งมาเพื่อทราบต่อไป