รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 8 กันยายน 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๒๓๙๕
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๔๘
รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ และรับทราบผลการพิจารณาและผลการดำเนินการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม