รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 13 ตุลาคม 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๕๐๑๕
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๘
รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ได้แจ้งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วยแล้ว