รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 3 มีนาคม 2549
เลขที่หนังสือ : NULL
รายละเอียด :
กระทรวงคมนาคมได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๔๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว